Deputetët miratuan Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal

Kuvendi sot në kuadër të vazhdimit të seancës së 99-të miratoi Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Penal të propozuar nga Qeveria, njofton pressonline.mk . Me këtë, pas 27 vitesh, merret një tekst i ri ligjor, i cili, siç ishte paralajmëruar edhe më herët nga autoritetet, do të përmirësojë sigurinë juridike të qytetarëve.

Nikolla Tupanceski, i cili sapo dha dorëheqje nga pozita e ministrit të Drejtësisë, para disa kohësh, vuri në dukje risitë në disa segmente:

“Nga analiza e aplikimit të mëparshëm të Kodit Penal, mund të konstatojmë se zbatimi i masës së konfiskimit ishte një dobësi e veçantë. Risitë në këtë sferë synojnë eliminimin e dobësive të konstatuara, të cilat do të rrisin efikasitetin në aplikimin e këtij instituti. Gjithashtu, dispozitat e konfiskimit janë plotësisht në përputhje me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe jurisprudencën e Gjykatës së Strasburgut. Jo më pak domethënëse janë lajmet që lidhen me krimet e “torturës” dhe “ngacmimit në kryerjen e shërbimit” dhe mosvjetërsimin e tyre si pasojë e abuzimeve konkrete që kanë rezultuar edhe me vendime nga Gjykata e Strasburgut ndaj vendit tonë”, ka potencuar Tupançeski.

Njëkohësisht, ai vuri në dukje se një vëmendje e veçantë në hartimin e Kodit të ri Penal i është kushtuar përafrimit të tij me standardet më të fundit ndërkombëtare. Në sferën e pastrimit të parave janë shqyrtuar dokumentet nga Manival. Në fushat që lidhen me prodhimin dhe trafikimin e paligjshëm të armëve, Kodi Penal u përafrua plotësisht me Protokollin e Kombeve të Bashkuara. E rëndësishme është edhe përshtatja me Direktivën e Bashkimit Europian për luftimin e mashtrimit të interesave financiare të Unionit duke zbatuar ligjin penal.

Në periudhën e kaluar, rastet e ndotjes së mjedisit janë veçanërisht aktuale në opinion. Në këtë kuadër, risitë në Kodin Penal në këtë fushë janë edhe nëpërmjet përputhshmërisë së plotë me standardet ndërkombëtare, futjes së një krimi të ri “ekocid” dhe kuantifikimit të veprimeve të ekzekutimit në krimet kundër mjedisit duke përcaktuar parametra të matshëm që lidhen me ndotjen e mjedisit.

Procesi për miratimin e Kodit të ri Penal është mbështetur nga Misioni i OSBE-së në Shkup.

Është miratuar edhe Ligji për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Bashkimit Europian për aktivitetet operative që i kryen Agjencia Europiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Deputetët miratuan edhe Vendimin për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në operacionin ndërkombëtar të Bashkimit Europian “ALTEA” në Bosnje dhe Hercegovinë (maj 2023 deri në nëntor 2023).

Në seancë u mbështetën edhe tri kërkesa për interpretim autentik – në nenin 230 paragrafi (1) të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor, në nenin 128 të ligjit për marrëdhëniet e punës, si dhe në nenin 22, 26 dhe 31 të Ligjit për planifikim urbanistik .

Kryetari i Kuvendit, Talat Xhaferi, e ndërpreu seancën këtu dhe tha se deputetët do të njoftohen më tej për vazhdimin e saj.

Vazhdimi i seancës së 84-të është duke u zhvilluar.